Sofia Chloë Contemporary Artist

sofia_chloe_kling_vegeby

Summer is made ​​for interesting encounters, especially on the Croisette in Cannes. It happened last summer where I met the beautiful and talented Sofia Chloë. Already from the first Day was born an artistic synergy between us, we share the same values ​​and standards of beauty. So I decided to share with all of you this article and this interview  to let you  discover the Universe of Sofia.

SOFÏA CHLOË is outspoken, fearless and a truly genuine woman, which makes her a charismatic character which is expressed in her art with its dynamic expression. The Swedish born artist says that her art is inspired and guided by emotions and energy.
Self taught, her creativity is based on her personal world view, which has earned her a solid reputation of an independent artist. A signature of a SOFÏA CHLOË painting is her ability to build extremely minimal details with sexy feminine influences into a complex work.
Her work consists of mediums such as crystals, layers of oils, gold leaf and other mixed exclusive media.
SOFÏA CHLOË is a spectacular cultural phenomenon. She’s a highly successful artist. She is a fashion icon who creates headlines with every move she makes. The strength of her personal brand is outstanding. She currently lives and works in London.

 

Sommaren är gjort för intressanta möten, speciellt på Croisetten i Cannes. Det hände förra sommaren där jag träffade den vackra och begåvade Sofia Chloë. Från den första dagen föddes en konstnärlig samverkan mellan oss, delar vi samma värderingar och normer för skönhet. Så jag bestämde mig för att dela med mig av denna artikel och intervju för att låta dig upptäcka universum i Sofia.

SOFÏA CHLOË är frispråkig , orädd och en verkligt genuin kvinna , vilket gör henne till en karismatisk karaktär , som kommer till uttryck i hennes konst med dess dynamiska uttryck. Den svensk födda konstnären säger att hennes konst är inspirerad och styrs av känslor och energi . Hennes kreativitet är baserad på hennes personliga världsbild , som har tjänat henne ett gott rykte av att vara en oberoende konstnär. En signatur av en Sofia Chloë målning är hennes förmåga att bygga extremt minimala detaljer med feminina influenser till en komplex verk . Hennes arbete består av medier såsom kristaller , lager av olja , bladguld och andra blandade exklusiva medier. Sofia Chloë är ett spektakulärt kulturfenomen . Hon är en mycket framgångsrik konstnär. Hon är en modeikon som skapar rubriker med varje rörelse hon tar. Styrkan i hennes personliga varumärke är enastående . Hon bor och arbetar i London.

sofia_chloe_painting

When and where do you prefer to paint?
Especially in the early mornings, since I am such an early riser I like to wake up to the sunrise with the beautiful light and easy tranquil feeling but also during nighttime where I seem to have most energy and new ideas in my head which needs to get out!

What inspired your works?
My works are inspired and guided by emotions and energy in my environment, beauty and ugliness. Life and death.
The paintings are stories from mine, what I am feeling, my thoughts and emotions.

 

När och var föredrar du att måla ?

Särskilt i tidiga morgnar. Jag gillar att vakna till soluppgången med det vackra morgonljuset och den enkla lugna känslan, men också under natten där jag verkar ha mest energi och nya idéer i mitt huvud som behöver komma ut!

Vad inspirerade dina verk ?

Mina verk är inspirerade och styrs av känslor och energi i min omgivning , skönhet och fulhet . Liv och död . 

sofia_chloe_peinting_details

What’s the best thing about being an artist? That I got the most beautiful and free life in the world possible ruled by my passions. I can choose whatever and wherever I want to create. To touch and inspire people out in the world. To be connected with the world through my art, it is an amazing feeling. I believe art is more powerful than money.

How long have you been painting?
Since forever, I have always been extremely creative searching for other creative solutions away from the instructions. Breaking the rules.
I have always loved to work with my hands whatever it has been, but I came into painting and sculpture in my early teen years.

 

Vad är det bästa med att vara konstnär?

Att jag har det vackraste och friaste liv i världen och att allt är styrt av mina passioner . Jag kan välja var och vad jag vill skapa . Att beröra och inspirera människor i världen . Att vara ansluten med världen genom min konst , det är en fantastisk känsla . Jag tror att konst är mer kraftfullt än pengar.

Hur länge har du målat ?

Från första början av livet har jag alltid varit väldigt kreativ, söker efter andra kreativa lösningar bort från instruktionerna . Att bryta mot reglerna . Jag har alltid älskat att jobba med mina händer, men jag kom in i måleriet och skulpturen i mina tidiga tonår.

sofia_chloe_erotic_peinting

Which of your artwork pieces is your favorite?
Probably ‘MS ALLURE’, a 2x2m painting in oils and gold leafs.

Vilken av dina konstverk bitar är din favorit ?

Förmodligen ” MS ALLURE ‘ , en 2x2m målning i olja och bladguld.

sofia_chloe_bondgolden

How long have you been painting?

Since forever, I have always been extremely creative searching for other creative solutions away from the instructions. Breaking the rules.
I have always loved to work with my hands whatever it has been, but I came into painting and sculpture in my early teen years.

Is there a purpose to your artwork? How do you feel when people interpret your artwork differently?

I am very careful about to leave too much information about the message behind, I want to keep it mysterious and suggestive. I leave the viewer to interpret and understand by them selves, I always get questions about why and what but I only give a small glimpse of what and why I did what I did. You have to look carefully to see the details and messages incorporated in the paintings, which often give information about the subject, or deliver a secondary or subversive message. Whatever the subject matter, the viewer can return to my work again and again and have a new experience each time.

Hur länge har du målat ? Från första början av livet har jag alltid varit väldigt kreativ, söker efter andra kreativa lösningar bort från instruktionerna . Att bryta mot reglerna .Jag har alltid älskat att jobba med mina händer, men jag kom in i måleriet och skulpturen i mina tidiga tonår.

Finns det ett syfte med ditt konstverk ? Hur känns det när folk tolkar dina konstverk på olika sätt? Jag är mycket försiktig med att lämna för mycket information om budskapet bakom konsten, jag vill hålla det mystiska och suggestiva. Jag lämnar betraktaren att tolka och förstå för dem själva, jag får alltid frågor om varför och vad , men jag ger bara en liten glimt av vad och varför jag gjorde det jag gjorde . Du måste titta noga för att se de detaljer och meddelanden som finns i målningarna, som ofta ger information om ämnet , eller levererar en sekundär eller omstörtande budskap. Tittaren kan alltid komma tillbaka till mitt arbete igen och igen och få en ny upplevelse varje gång .

sofia_chloe_artist

What’s the best thing about being an artist?
That I got the most beautiful and free life in the world possible ruled by my passions. I can choose whatever and wherever I want to create. To touch and inspire people out in the world. To be connected with the world through my art, it is an amazing feeling. I believe art is more powerful than money

Do you have a motto?
“Creator or Observer”
That’s very simple but says it all.

Vad är det bästa med att vara konstnär?Att jag har det vackraste och friaste liv i världen och att allt är styrt av mina passioner . Jag kan välja var och vad jag vill skapa . Att beröra och inspirera människor i världen . Att vara ansluten med världen genom min konst , det är en fantastisk känsla . Jag tror att konst är mer kraftfullt än pengar.

Har du ett motto ?

” Skapa eller Observera ” Det är mycket enkelt , men säger allt 

 

Where can your art be seen?
WWW.SOFIACHLOE.COM
A new web shop will be open soon where my lithographs will be sold.

 

Welcome to my world, my fashion world, hope you enjoy my adventures in life and in fashion.

Leave a Reply
Your email address will not be published. *